รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียนสำเร็จ :
Satthachon Cross Country Run 2021

RUNNER LIST

Fun Run 5KM - เสื้อแขนสั้น (4 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด/อายุ ช่วง อายุ เพศ ไซส์เสื้อ
  Thanita Samansin 8 ส.ค. 22 - หญิง
  วรรณรัตน์ โพธิ์สิงห์ 7 ม.ค. 16 - หญิง
  อรอุมา ธรรมประดิศฐ์ 24 ส.ค. 20 - หญิง S
  เชาวฤทธิ์ ธรรมประดิษฐ์ 4 ส.ค. 18 - ชาย 2XL

Mini Cross Country 10KM - เสื้อแขนสั้น (3 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด/อายุ ช่วง อายุ เพศ ไซส์เสื้อ
  Siriphattha Khotkhamhan 7 พ.ย. 43 - หญิง
  สมโภชน์ นาคนุช 9 ต.ค. 09 - ชาย
  เผด็จ สัญชัยวรนันท์ 6 พ.ค. 30 - ชาย

Mini Cross Country 10KM - เสื้อแขนยาว (3 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด/อายุ ช่วง อายุ เพศ ไซส์เสื้อ
  ณัฐชนน รอมลี 1 มิ.ย. 35 - ชาย
  นายธีรัตน์ มาลาสาย 14 ก.พ. 21 - ชาย
  เกษรี สุริยวัฒน์ 21 พ.ย. 10 - หญิง S

Cross Country 20KM - เสื้อแขนสั้น (11 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด/อายุ ช่วง อายุ เพศ ไซส์เสื้อ
  ชัชพงศ์ จำปาดะ 13 ธ.ค. 41 - ชาย
  ธนา พลับบดี 19 พ.ค. 26 - ชาย
  นฤดล เสมชูโชติ 15 ก.ย. 22 - ชาย
  นฤวรรณ แสงสุขเอี่ยม 3 ม.ค. 20 - หญิง
  ปรัชญา เลาะหนับ 22 พ.ค. 07 - ชาย S
  ปรารถนา ใจจักรคำ 19 ก.ย. 20 - หญิง S
  วิโรจน์ แซ่เอี้ยะ 5 ก.ย. 08 - ชาย S
  สมบัติ เกาะหมาก 23 ส.ค. 29 - ชาย
  สมศักดิ์ มะลิวัลย์ 22 ธ.ค. 22 - ชาย
  สิริมา ยิงจอระเละ 11 ส.ค. 20 - หญิง S
  อับดุลฮาเล็ม ดือราแม 30 ก.ย. 42 - ชาย

Cross Country 20KM - เสื้อแขนยาว (1 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด/อายุ ช่วง อายุ เพศ ไซส์เสื้อ
  ณัฏฐา กะการดี 24 ก.ย. 38 - หญิง

#1 Fun Run 5KM - เสื้อแขนสั้น (25 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด/อายุ ช่วง อายุ เพศ ไซส์เสื้อ
  Nattanan Masapan 23 ก.พ. 52 - ชาย S
  Nattawut Masapan 23 เม.ย. 23 - ชาย
  ชัยวัฒน์ ไตรยะพานิช 1 ก.ย. 06 - ชาย S
  ชาคริต บุญมาเลิศ 18 ก.ย. 34 - ชาย
  ฐิติวัลย์ อินทนพ 20 ธ.ค. 15 - หญิง S
  ดนัย ฮูไซนี 25 ส.ค. 25 - ชาย 2XL
  ธนพัฒน์ มะลิวัลย์ 22 ก.ค. 49 - ชาย
  ธนภูมิ มะลิวัลย์ 12 ก.พ. 55 - ชาย S
  ธนวัฒน์ มะลิวัลย์ 22 ก.ค. 49 - ชาย
  บารมี โฆษชุณหนันท์ 29 ก.ย. 36 - ชาย
  ภัตฑริกา สุดาเทพ 19 พ.ค. 36 - หญิง
  ภัทรวดี จบเจนภัย 5 ก.ย. 25 - หญิง
  ภูษิต น้อมศาสน์กุล 4 มี.ค. 15 - ชาย
  วรานนท์ สะลาม 15 พ.ค. 37 - ชาย
  ศศิภา อ่วมพันธุ์ 25 มี.ค. 40 - หญิง S
  ศิริกัลยา จันทะคุณ 20 มี.ค. 35 - หญิง
  สมชาย สะลาม 22 ก.ย. 06 - ชาย
  สิทธิพร สัมพันธ์ 29 ส.ค. 20 - ชาย
  สุเมธ ทิพยอแหละ 12 พ.ย. 28 - ชาย S
  อรรถพันธ์ แสงรักษา 13 ก.ค. 34 - ชาย
  อัมรินทร์ นิธิพรสมบูรณ์ 16 ต.ค. 36 - ชาย
  อัศนัย ฮูไซนี 15 มี.ค. 56 - ชาย
  แสวง หวังเกษม 20 ก.ค. 25 - ชาย
  โอภาส นรดี 28 พ.ย. 31 - ชาย 2XL
  ไพโรจน์ เรืองรุน 2 ธ.ค. 25 - ชาย

#1 Fun Run 5KM - เสื้อแขนยาว (23 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด/อายุ ช่วง อายุ เพศ ไซส์เสื้อ
  Pattanun Chemamah 9 ก.ย. 11 - หญิง S
  Prissana Sulaimad 25 ม.ค. 25 - หญิง S
  จันทิมา บุพนิมิตร 17 ก.พ. 24 - หญิง
  ดารุณี มะติมุ 1 เม.ย. 03 - หญิง
  ธนากร ทิวะจันทร์ 1 ก.ค. 24 - ชาย
  ธีรนัย ฮูไซนี 1 ก.พ. 58 - ชาย S
  ธีรภรณ์ ฮูไซนี 2 พ.ย. 17 - หญิง
  นภัสราวดี ฮูไซนี 19 ก.ค. 53 - หญิง S
  นริศา เหละดุหวิ 28 พ.ย. 07 - หญิง
  ปราณี สะลาม 7 พ.ค. 03 - หญิง
  พีรภัทร สัมพันธ์ 25 เม.ย. 48 - ชาย
  ภูษิต น้อมศาสน์กุล 4 มี.ค. 15 - ชาย
  มนตรี ลามอ 27 มี.ค. 10 - ชาย
  มาลีนา มะติมุ 12 ก.พ. 08 - หญิง
  ลัยลา บุญมาเลิศ 25 ต.ค. 02 - หญิง
  วรรณา ฮูไซนี 6 ก.พ. 04 - หญิง
  วรัญญา สะลาม 5 มิ.ย. 34 - หญิง
  วราภรณ์ มะติมุ 24 ก.ค. 24 - หญิง
  วัชรี และอิ่ม 13 มี.ค. 01 - หญิง
  วันไฮดี เจะอุบง 7 พ.ค. 31 - ชาย
  ศิริมา บุญมาเลิศ 29 เม.ย. 17 - หญิง
  สินีนาถ ไตรยะพานิช 30 ต.ค. 09 - หญิง S
  อาภรณ์ ลามอ 20 พ.ค. 09 - หญิง S

#1 Mini Cross Country 10KM - เสื้อแขนสั้น (21 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด/อายุ ช่วง อายุ เพศ ไซส์เสื้อ
  I-na Luahnab 23 พ.ย. 44 - หญิง S
  Ornusa Angdang 26 มิ.ย. 31 - หญิง S
  Sommart Rungprasert 25 ม.ค. 14 - ชาย
  Wanittha Chaiseeha 19 ธ.ค. 29 - หญิง S
  กนกประภา ขาวเผือก 13 ม.ค. 29 - หญิง
  กฤตภาส ศรีวชิราพิพัฒน์ 5 พ.ย. 36 - ชาย
  จรูญ กะหรีม 8 ม.ค. 20 - ชาย
  ชนะ ณ ลำปาง 29 ธ.ค. 22 - ชาย
  ชัยสิทธิ์ พลีเขตต์ 22 ก.ย. 31 - ชาย
  ซำมาอูน มะลิวัลย์ 15 ธ.ค. 21 - ชาย S
  ณัฐชนก ศรเดช 9 ต.ค. 30 - หญิง
  ธานินทร์ นิ่มแสง 14 ต.ค. 29 - ชาย
  นายสุทัศน์ เกตุเลขา 8 ม.ค. 12 - ชาย
  มาติล หร่ายมะณี 2 พ.ย. 35 - ชาย
  รุ่งฤทธิ์ ซาลลี 20 ก.พ. 07 - ชาย
  วรุต มะติมุ 15 มี.ค. 33 - ชาย
  วิมลมาลย์ ทองเพชร 23 ส.ค. 15 - หญิง S
  วีระชาติ ลาพงษ์ 4 พ.ค. 31 - ชาย
  สรัญญา มีมูซอ 31 มี.ค. 31 - หญิง
  สิริวัฒก์ เมนะเศวตร 12 ก.พ. 90 - ชาย
  สิริวัตน์ เทียนนาค 25 ก.ค. 30 - ชาย

#1 Mini Cross Country 10KM - เสื้อแขนยาว (6 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด/อายุ ช่วง อายุ เพศ ไซส์เสื้อ
  Sakkarin Jehmamah 20 เม.ย. 16 - ชาย S
  Thanaporn Thongsang 1 พ.ค. 14 - ชาย
  ธนาว จันท 16 ธ.ค. 22 - ชาย 3XL
  ศรุตยา สุนาถวนิชย์กุล 19 มี.ค. 19 - หญิง S
  สุกัญญา ยียะมา 12 ธ.ค. 25 - หญิง
  แ เถื่อนพรม 31 ม.ค. 12 - หญิง S

#1 Cross Country 20KM - เสื้อแขนสั้น (14 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด/อายุ ช่วง อายุ เพศ ไซส์เสื้อ
  Anotai Putrakul 18 เม.ย. 18 - หญิง S
  HIROTAKA MINAMI 21 ส.ค. 03 - ชาย
  Kunihiko Ouchi 18 ก.ย. 12 - ชาย
  Manat Sandam 20 ธ.ค. 20 - ชาย
  Mureed Phonphaka 18 พ.ค. 33 - ชาย
  Parkpoom Soiprasert 30 ต.ค. 23 - ชาย
  PHONGSAPHAT ANANNAB 22 ก.พ. 42 - ชาย
  Thanwa Smayah 12 ธ.ค. 32 - ชาย
  ฐิติ ทองเจือ 27 ก.ค. 26 - ชาย
  วิทวัช สมเสาร์ 13 ธ.ค. 16 - ชาย
  วิโรจน์ พวงมณี 13 ก.ค. 24 - ชาย S
  วีรชัย หวังปัญญา 14 ก.ย. 21 - ชาย
  ศุภเกียรติ จรรยาสวัสดิ์ 16 ธ.ค. 02 - ชาย
  อดิศักดิ์ เนื้ออ่อน 26 ก.ย. 31 - ชาย

#1 Cross Country 20KM - เสื้อแขนยาว (4 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด/อายุ ช่วง อายุ เพศ ไซส์เสื้อ
  chanakarn kachonseree 26 เม.ย. 39 - หญิง
  Daniel Primett 17 ส.ค. 04 - ชาย
  Duangdawn Khemaluk 14 มี.ค. 16 - หญิง
  นพดล ชุมวิโรจน์ 23 ม.ค. 28 - ชาย S
*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @schoolsrun